Zahrada

Zašlete nám Váš adventní věnec a vyhrajte knihu!

V termínu 22. listopadu až 5. prosince vyhlašujeme soutěž o knihy Kouzlo perníčků autorky Miluše Koldové, kterou poskytlo nakladatelství Euromedia Group k. s.

Vyfoťte svůj adventní věnec, doplňte krátký text a vyhrajte knihu!

Udělejte několik fotografií během tvorby adventního věnce, napište krátce, jak jste postupovali a jaký materiál jste použili a vše zašlete na náš e-mail z.kralovstvi@gmail.com. Tři nejlepší výtvory oceníme knihou Kouzlo perníčků a zároveň je zveřejníme na našich stránkách www.zahradnikralovstvi.cz. Soutěž trvá krátce, Vaše šance na výhru jsou proto značně vysoké, nepromarněte svou příležitost!

 

Stručné podmínky:

1)      Uznávají se výhradně materiály zaslané na email z.kralovstvi@gmail.com do 5. prosince 2012 do 21:00 hod.

2)      Účastník musí zaslat alespoň 3 fotografie, optimálně ve formátu JPEG a s delší stranou v rozmezí 1600-2400 pixelů. Fotografie s delší stranou pod 800 pixelů nebudou uznány!

3)      Fotografie musí být doplněny alespoň krátkým textem k tvorbě – například použité materiály, technické vychytávky, poznámky k tvorbě apod.

4)      Účastník musí poskytnout poštovní adresu a kontakt v podobě e-mailu či telefonu pro zaslání případné výhry. Uvedená poštovní adresa slouží výhradně pro účely soutěže a nebude dále sdílena ani archivována.

5)      Účastník svou účastí v soutěži souhlasí s publikací zaslaných materiálů na webu www.zahradnikralovstvi.cz bez nároku na honorář.

 

 

Podrobná pravidla soutěže ,,Adventní věnec“

Organizátor
Organizátorem soutěže je magazín www.zahradnikralovstvi.cz – zastoupený Ing. Miroslavou Paclovou.

Kdo se může zúčastnit soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s pobytem na území České republiky (dále jen účastník). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi.

Ceny
Kniha Kouzlo Perníčků od Miluše Koldové, vydala Euromedia Group k. s.

Průběh soutěže a výherci
Soutěž probíhá od 22. 11. 2012 a končí 5. 12. 2012.
Ceny obdrží tři vybraní účastníci, kteří na email z.kralovstvi@gmail.com zašlou do 21 hodin 5. prosince alespoň tři fotografie z tvorby svého adventního věnce a krátký informační text. Fotografie musí mít delší stranu alespoň 800 pixelů. Zaslané materiály zhodnotí redakční rada ve složení Ing. Miroslava Paclová, Ing. Jiří Antal Ph.D. a Mgr. Zbyněk Buřival – tři nejlepší zaslané soubory budou oceněny knihou.


Výhercem se stávají 3 vybraní účastníci, kteří nejlépe splní zadání a zašlou alespoň 3  své fotografie a krátký text na z.kralovstvi@gmail.com. V kalendářním týdnu následujícím po skončení soutěže, nejpozději vždy však do pátku následujícího týdne, budou oznámena jména tří vybraných výherců, kterým bude ZDARMA na náklady organizátora zaslána kniha na adresu uvedenou v emailu.

V případě, že si výherce bez závažného důvodu nepřevezme cenu, cena propadne ve prospěch organizátora soutěže.

Výsledky soutěže určené organizátorem jsou konečné bez možnosti odvolání. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat ceny v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, a že nejsou oprávněni požadovat namísto vyhrané ceny peněžité plnění. Na ceny ze soutěže neexistuje právní nárok, vymáhání účasti v soutěži či ceny soudní cestou je vyloučeno.

Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Ostatní podmínky
Každý účastník uděluje účastí v soutěži Ing. Miroslavě Paclové jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů spočívajícím v uložení osobních údajů do databáze organizátora, užitím k vyhodnocení soutěže a zaslání případné ceny, a to na dobu 2 let od ukončení soutěže. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla organizátora, dále právo požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů dle § 12 zákona č. 101/2000 Sb., a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo požádat správce o vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů účastníka, právo požadovat aby správce provedl blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů účastníka. Výše uvedený souhlas se vztahuje na všechny osobní údaje, které účastník správci poskytne při registraci.

 Účastník svou účastí v soutěži uděluje nevýhradní a trvalou licenci k použití zaslaných materiálů v rámci webu www.zahradnikralovstvi.cz, zaslané materiály budou zřetelně označeny jménem autora. Provozovatel nemá právo materiály dále distribuovat, sdílet či prodávat třetím stranám.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této soutěže, příp. akci přerušit či odložit nebo zrušit. V takovém případě účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

Fotogalerie

ČASOPIS ZAHRÁDKÁŘ